Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2013

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka

zamawiający: GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/14/2013
wartość: nie przekracza kwot w art 11 pkt. 8 PZP
termin składania ofert: 24 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Zławieś Wielka informuje że w dniu 2 lipca 2013 r. wybrano ofertę Firmy Usługowej TRANSKOP Grzegorz Drozdowski Zławieś Mała ul. Sosnowa 1 na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka” za cenę 1.489000,00 zł brutto. W/w wykonawca zaoferował najkorzystniejszą ofertę. Za kryterium cena otrzymał 100,00 pkt. Informuję, że w postępowaniu przetargowym ofertę złożyły firmy: 1.Konsorcjum ECODOM Sp. z o.o. I MAJWER Sp. z o.o. ul. Dunin Wąsowicza 7/3, 30-112 Kraków za kryterium cena otrzymało 88,39 pkt. 2.Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki ul. Płocka 59a/5, 09-200 Sierpc za kryterium cena otrzymało 82,91 pkt. 3.„INSTAL” Hurt Detal Andrzej Landowski Wybudowanie 45/1, 83-240 Lubichowo za kryterium cena otrzymało 75,37 pkt. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 8 lipca 2013 r.  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98523 - 2013 data 04.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. 056 6780913, 6780982, fax. 678-09-66.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa 146 sztuk oczyszczalni przydomowych w technologii osadu czynnego z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych. Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN EN 12566-3+A1:2009 i być znakowane znakiem CE. Bioreaktory oczyszczalni ścieków zostaną wybudowane w miejscowościach: 1. Zarośle Cienkie - szt. 14 2. Czarne Błoto - szt. 8 3. Czarnowo - szt. 3 4. Cegielnik - szt. 4 5. Górsk - szt. 4 6. Cichoradz - szt. 5 7. Gutowo - szt. 13 8. Łążyn - szt. 49 9. Rzęczkowo - szt. 16 10. Siemoń - szt. 21 11. Toporzysko - szt. 3 12. Zławieś Mała - szt. 5 13. Stary Toruń - szt. 1 2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Załączony przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyceny robót i nie jest podstawą wyceny. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz ich parametrów, jeżeli któryś z mieszkańców zrezygnuje z jej budowy w swoim gospodarstwie na rzecz następnego przewidzianego z listy rezerwowej w oparciu o dostarczony przez zamawiającego projekt budowlany. Rozliczenie za wykonanie w/w robót nastąpi w oparciu kosztorys powykonawczy. UWAGA: Przedstawione w ww. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art.29 PZP. Oznacza to że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień. 2.4. Zadanie zostanie zrealizowane w jednym etapie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.6. Wymagania dotyczące gwarancji: 2.6.1. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres 3 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 2.6.2. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia. 2.6.3. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 2.6.4. Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 2.6.5. Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wystawców Gwarancji i Wykonawcę. 2.6.6. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego. 2.7. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45 232421-9 Roboty z zakresie oczyszczania ścieków 45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45 232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45 255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 45 232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ścieków 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45 231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2.8. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 pzp 2.9. Podwykonawcy. W przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz określić ich procentową wartość w stosunku do wartości całego zamówienia...
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa 146 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych. Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN EN 12566-3+A1:2009 i być znakowane znakiem CE. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane w miejscowościach: 1. Zarośle Cienkie - szt. 14 2. Czarne Błoto - szt. 8 3. Czarnowo - szt. 3 4. Cegielnik - szt. 4 5. Górsk - szt. 4 6. Cichoradz - szt. 5 7. Gutowo - szt. 13 8. Łążyn - szt. 49 9. Rzęczkowo - szt. 16 10. Siemoń - szt. 21 11. Toporzysko - szt. 3 12. Zławieś Mała - szt. 5 13. Stary Toruń - szt. 1 2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Załączony przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyceny robót i nie jest podstawą wyceny. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz ich parametrów, jeżeli któryś z mieszkańców zrezygnuje z jej budowy w swoim gospodarstwie na rzecz następnego przewidzianego z listy rezerwowej w oparciu o dostarczony przez zamawiającego projekt budowlany. Rozliczenie za wykonanie ww. robót nastąpi w oparciu kosztorys powykonawczy. UWAGA: Przedstawione w ww. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art.29 PZP. Oznacza to że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień. 2.4. Zadanie zostanie zrealizowane w jednym etapie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.6. Wymagania dotyczące gwarancji: 2.6.1. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres 3 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 2.6.2. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia. 2.6.3. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 2.6.4. Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 2.6.5. Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wystawców Gwarancji i Wykonawcę. 2.6.6. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego. 2.7. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 5 232421-9 Roboty z zakresie oczyszczania ścieków 45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45 232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45 255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 45 232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ścieków 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45 231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2.8. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 pzp 2.9. Podwykonawcy. W przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz określić ich procentową wartość w stosunku do wartości całego zamówienia..

Zławieś Wielka: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka
Numer ogłoszenia: 98523 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka , ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. 056 6780913, 6780982, faks 678-09-66.

   

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa 146 sztuk oczyszczalni przydomowych w technologii osadu czynnego z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych. Oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN EN 12566-3+A1:2009 i być znakowane znakiem CE. Bioreaktory oczyszczalni ścieków zostaną wybudowane w miejscowościach: 1. Zarośle Cienkie - szt. 14 2. Czarne Błoto - szt. 8 3. Czarnowo - szt. 3 4. Cegielnik - szt. 4 5. Górsk - szt. 4 6. Cichoradz - szt. 5 7. Gutowo - szt. 13 8. Łążyn - szt. 49 9. Rzęczkowo - szt. 16 10. Siemoń - szt. 21 11. Toporzysko - szt. 3 12. Zławieś Mała - szt. 5 13. Stary Toruń - szt. 1 2.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Załączony przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyceny robót i nie jest podstawą wyceny. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz ich parametrów, jeżeli któryś z mieszkańców zrezygnuje z jej budowy w swoim gospodarstwie na rzecz następnego przewidzianego z listy rezerwowej w oparciu o dostarczony przez zamawiającego projekt budowlany. Rozliczenie za wykonanie w/w robót nastąpi w oparciu kosztorys powykonawczy. UWAGA: Przedstawione w ww. dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art.29 PZP. Oznacza to że wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień. 2.4. Zadanie zostanie zrealizowane w jednym etapie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 2.5. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej. 2.6. Wymagania dotyczące gwarancji: 2.6.1. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres 3 lat, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 2.6.2. Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia. 2.6.3. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 2.6.4. Okresy gwarancji na urządzenia muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielanemu przez ich producentów i liczone będą również od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia. 2.6.5. Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy nie wychodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez Wystawców Gwarancji i Wykonawcę. 2.6.6. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami odbioru końcowego. 2.7. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45 232421-9 Roboty z zakresie oczyszczania ścieków 45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45 232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45 255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 45 232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ścieków 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45 231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2.8. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 pzp 2.9. Podwykonawcy. W przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców wykonawca powinien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz określić ich procentową wartość w stosunku do wartości całego zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.25.56.00-5, 45.23.24.00-6, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca składa oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca składa oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca składa oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca składa oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokument potwierdzający, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;
 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie na podstawie art. 44 pzp o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pzp- (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.1 do SIWZ) - Oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacją warunków przetargu zawartych w SIWZ (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.7 do SIWZ) - Oświadczenie o związaniu ze złożoną ofertą (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.8 do SIWZ ) - Oświadczenie o zastosowaniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków legitymujących się raportami z badań zgodności z normą PN EN 12566-3+A1:2009 wykonanymi w laboratorium notyfikowanym ( z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 1.9 do SIWZ), Dodatkowo należy dołączyć: - Deklarację zgodności dla proponowanej oczyszczalni przydomowej, - Kopie raportów z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A1:2009, tj.: -Wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, w tym zakresie wymaga dostarczenia raportu wodoszczelności dla oczyszczalni o RLM6, RLM12, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem A normy PN EN 12566-3+A1:2009, a w szczególności tablicą przedmiotowej normy, -wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni, dla założonych przez projektanta warunków suchych i mokrych; w tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem C normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków suchych, oraz raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem C.6 normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków mokrych, -efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT7, ChZT, zawiesina, N, P, NH4-N; Uwaga w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane, zaś raport efektywności oczyszczania powinien zawierać szczegóły przeprowadzonych badań dla wszystkich 38 tygodni badanego ścieku na wlocie jak i wylocie z oczyszczalni., -Zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznika nr 2 do SIWZ. -Wypełniony i podpisany harmonogram rzeczowo - finansowy (z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 3 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: a) termin realizacji może ulec zmianie w przypadkach: - wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, - zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, - konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, -konieczność zmiany lokalizacji oczyszczalni na wniosek Zamawiającego - przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp., - wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, - zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp., - zawieszenia robót przez Zamawiającego, - niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, realizację robót w zgodzie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, - wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. b) wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach: - zmiany stawki urzędowej podatku VAT, - zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w umowie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku: - nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana, - konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, - wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych. c) inne zmiany w przypadkach: - w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7 p.13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia finansowany będzie ze środków Gminy Zławieś Wielka oraz środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (277kB) word
umowa przydomówki 2 (1).doc (87kB) word
OPIS TECHNICZNY.pdf (398kB) pdf
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf.pdf (157kB) pdf
przedmiar robót 1.pdf (7371kB) pdf
przedmiar robót 2.pdf (7405kB) pdf
przedmiar robót 3.pdf (7406kB) pdf
przedmiar robót 4.pdf (7272kB) pdf
przedmiar robót 5.pdf (6975kB) pdf
przedmiar robót 6.pdf (4896kB) pdf
przedmiar robót 7.pdf (4498kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 1.pdf (8859kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 2.pdf (10224kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 3.pdf (8754kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 4.pdf (9066kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 5.pdf (8732kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 6.pdf (8358kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 7.pdf (8936kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 8.pdf (7607kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 9.pdf (8061kB) pdf
warunki gruntowo - wodne 10.pdf (8277kB) pdf
Rozbieżności-Przydomówki.docx (36kB) word
Przydomówki-odpoowiedzi.docx (31kB) word

Odpowiedź na zadane pytanie 2 (19kB) plik

Odpowiedź na zadane pytanie 3 (17kB) plik


Opublikował: Piotr Młynarczyk (4 czerwca 2013, 11:39:22)

Ostatnia zmiana: Grażyna Krystosiak (2 lipca 2013, 08:37:35)
Zmieniono: Dodanie rozstrzygnięcia przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1551

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij